• سه شنبه،02 آبان 1396
 • ورود
     

    .
   • معارفه سرپرست گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
    بازدید محمد مدرسی سرپرست گروه مشاوران جوان از ادارات گروه
    هشتمین نشست نشانه در سال 96
    جلسه با آقای معماریان مدیر مجتمع کتاب پردازان
    بازدید اساتید و دانشجویان معماری و شهرسازی دانشگاه خیام از منطقه پنج شهرداری مشهد
    بازدید از منطق منفصل توس